Tarihçe

Uzun y?llardan beri yurt d???nda ya?ayan bölgemizin insan? Avrupada yeterince organize olamaman?n eksikli?ini hissetmekteydi. Her ne kadar ya?ad??? bölgede te?kilatlanm?? olsada kendisinin memleket özlemini giderece?i ve de çocukluk, gençlik dönemlerini geçirdi?i o güzel Uzungöl ve civar?n?n yeterince yurt d???nda organize olamaman?n eksikli?i ile ya?amaktayd?.

Art?k Avrupada Uzungöl Yardimlasma ve Kültür Derne?inin kurulma zaman? gelmi?tir.