AmaÇlar

Dernek ilgili Alman yasal yönetmeli?in öngördü?ü tümden ve do?rudan kamu yarar?na ve hay?r i?lemeye yönelik etkinliklerde bulunur. Derne?in temel amaÇ ve hedefi, Karadenizli Çocuk ve genÇler ile ailelerin e?itim, kültür, ileti?im ve sosyal faaliyet ihtiyaÇlar?na yard?mc? olmak, dan??ma hizmeti vermek ve yurt d???nda do?an ku?aklar?n kültürel benliklerinin korunmas?n? sa?lamakt?r.

Dernek, uluslararas? düzeyde, Uzungöl belde ve Çevre köylerinin karde?lik ili?kilerini destekler, Uzungöl ve Çevre köylerinin do?al ve kültürel yap?s?n?n tan?t?lmas? ve korunmas? iÇin u?ra??r.