Hakk?m?zda

Uzungöl, Trabzon a ba?l? Caykara ilçesinin bir mahallesidir. Trabzon a 99 km ve Caykara ilçesine 19 km uzakl?kta, deniz seviyesinden 1090 m yükseklikte bulunan Uzungöl, dik yamaçlar? ve muhte?em orman örtüsü ile Alplerin güzelli?ini geride b?rakmaktad?r. Vadinin ortas?nda bulunan ve yamaçlardan dü?en kayalar?n Haldizen deresinin önünü kapatmas?yla olu?mu? göl, Uzungöl olarak bilinir ve çevreye ayn? ad verilmi?tir. Özellikle yak?n?ndaki Serah köyünün yöreye uygun tarzda yap?lm?? eski ah?ap evler, do?an?n güzelli?ini tamamlar özelliktedir. Turizmin gelismesiyle Uzungölün dokusu degismistir.

Yerli ve yabanc? turistlerin büyük ilgisini çeken Uzungöl, sahip oldu?u turistik potansiyeli bak?m?ndan çok zengindir.Cemiyetimizin fikir babas?, kurucu merhum ba?kan Nesrullah Karaca ba?kanl???nda; 1996 y?l?n?n son aylar?nda Haci Saban Manap amcamizin Bergneustadt™da ki evinde bir sira gecesinde žbir cemiyet kural?m fikrinde birle?mi? oldular ve hemen çal??malara ba?lamak üzere bir gurubu görevlendirdiler.

Kurucu heyetin ortak dü?üncesi DERNEK KURULMALIYDI. Herkes çal??malara ba?lad?. Bir taraftan tüzük için toplant?lar düzenlenirken, di?er taraftan ikili-üçlü ziyaretler de yap?yor ve destek aran?yordu.
Bergneustadtda (Almanya) ya?ayan Uzungöllüler yeni bir mekân aray???na girdiler ve kendilerine ait bir dernekleri olmas?n? istediler. Nihayet 1998 y?l?nda Bergneustadt da bir daire kiraya alindi, Nesrullah Karaca, Fetin Karaca, Metin Karaca, Ahmet Ergin, Yasar Eroglu ve Hamit-Yilmaz Inan önderli?indeki Ismail Sayin, Katip Manap, Turgut Menap, Mustafa Menap ve diger arkadaslariyla bu i? için toplant?lar yapmaya ba?lad?lar ve 28.12.1998 resmi müracatta bulunuldu, 28. Aralik 1996 da birinci Genel Kongresini Birlik Söleni adi altinda Bergneustadt Bürgersaal˜de gerceklesti, 1.Mayis 1998 de ikinci Genel Kongeresini Türkiyeden gelen özel misafirlerle kalabalik sekilde Berlin˜de gerceklestirildi ve 22.Nisan 2000 ücüncü Genel Kongeresini Bergneustadt™da düzenlenmesiyle Türkiyede ve Almanyada derneklerimizin kurulmasina öncülük ve desteklerler olmustur.

1974 y?l?ndan bu güne kadar Derne?imize maddi ve manevi emek verenlere sonsuz te?ekkürler.